مقالات یازدهمین کنگره مهندسی شیمی مقالات مهندسی شیمی

یازدهمین کنگره مهندسی شیمی ۷ آذر ۱۳۸۵ تا ۹ آذر ۱۳۸۵ در دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار شد. مقالات یازدهمین کنگره مهندسی شیمی…