معماری سایبری مقالات مهندسی معماری

معماری در فضای سایبر، نگاهی به رویکرد نوین معماری در عصر ارتباطات، چکیده : به اذغان بسیاری از صاحب نظران؛ از سال…