جزوه تنظیم شرایط محیطی خلاصه کتاب، جزوه، مجله معماری

پیش نویس جزوه تنظیم شرایط محیطی فرهنگ طهماسبی که در هشت فصل و 78 صفحه تهیه شده است را به صورت PDF از…