شرکتهای نانوتکنولوژی فناوری و تکنولوژی روز

شركتهای نانوتكنولوژی نانوتكنولوژي يا هنر ساخت مواد از اتمها، مدّتهاي مديدي در عرصة افسانه‌هاي علمي تخيّلي قرار داشت (روباتهاي خود همانندساز ميكروسكوپي…