سنجش توسعه یافتگی محلات مقالات شهرسازی

ارزیابی تجارب حاصل از رویکردهای توسعه طی دهه های اخیر نشان می دهد که به ندرت برای حل مسائل جوامع شهری و…