تکنیک های ارزشیابی پرسنل مدیریت و حسابداری

عملکرد یک سازمان مستقیما به عملکرد افراد کلیدی آن سازمان بستگی دارد . بنابراین اکثر سازمان های پیشرو از سیستم ارزشیابی عملکرد…