جزوه بازاریابی بین المللی مدیریت و حسابداری

دو جزوه بازاریابی بین المللی دانشگاه پیام نور که براساس کتاب دکتر میرزاحسن حسینی تهیه شده است را به صورت PDF از…