مدیریت باهوش‌ترین‌‌ها مدیریت و حسابداری

مدیریت باهوش‌ترین‌‌ها کار ساده‌ای نیست، ولی در عین حال غیرممکن هم نیست وکاری است که بسیاری از مدیران در طول زندگی کاریشان…