مدیریت زنجیره تامین SCM مدیریت و حسابداری

مدیریت زنجیره تامین تلفیقی است از هنر و علم که در جهت بهبود دسترسی به مواد اولیه , ساخت محصولات و یا…