کتاب مدیریت پروژه های اجرایی مدیریت و حسابداری

کتاب مدیریت پروژه های اجرایی (بررسی اصول اساسی مدیریت پروژه برای کارفرمایان، مهندسان مشاور، معماران و پیمانکاران) تألیف ادیک باغداساریان كارشناس ارشد مديريت…