استاد صادقی نیه پژوهش و گزارش

دومین مصاحبه با استاد محسن صادقی نیه مولف و مدرس در حوزه مهندسی شیمی، مدیریت، موفقیت و رشد فردی، با محوریت مدیریت…