اصول مدیریت نوسازی بافت فرسوده مقالات شهرسازی

مقدمه: گرچه علم مدیریت، اصول عام و شمول گستری دارد که بر نظریه های علمی متکی است، اما در رابطه با هر…