مدیریت عملیاتی سیلاب های شهری مقالات شهرسازی

بررسی مهار سیلاب و کاهش خسارت و تلفات آن که به صورت محدود و پراکنده در سطح کشور مورد استفاده قرار گرفته…