جزوه مدیریت شهری خلاصه کتاب، جزوه، مجله شهرسازی

جزوه مدیریت شهری دانشگاه پیام نور که توسط دکتر بیژن دادرس و دکتر نصر اصفهانی در سال 1392 تهیه شده است را…