فرآیند مدیریت ریسک مهندسی صنایع

چکیده پروژه‌های ساخت مانند هر پروژه دیگری ریسک‌آور هستند. این پروژه‌ها به‌دلیل درگیری افراد زیاد در کار مانند پیمانکار، کارفرما، مشاور و…