شیوه‌های مدیریتی در ۹ کشور دنیا مدیریت و حسابداری

مالزی نخست‌اینکه در سیستم سلسله مراتبی مالزی، از مدیران انتظار می‌رود اشخاصی باشند که لایق احترام هستند و‌این احترام بیشتر بر مبنای…