جزوه گروه و تیم سازی موفق مدیریت و حسابداری

جزوه گروه و تیم سازی موفق که توسط بابک راهنورد در دانشگاه آزاد اسلامی و جامع علمی کاربردی تهیه شده است را…