مدل ها و تکنیک های مکانیابی نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

پروژه رهیافتی بر شناخت مدل ها و تکنیک های مکانیابی ارائه خدمات شهری توسط دکتر راما قلمبر دزفولی و نظارت دکتر عباس…