آمار و روش های کمی در شهرسازی خلاصه کتاب، جزوه، مجله شهرسازی

جزوه درسی آمار و روش های کمی دکتر اسفندیار زبردست که سال ۷۹-۷۸ تهیه شده و برای دانشگاه تهران هستش رو می…