کتاب استراتژی های مدیریت دانش کتاب های مدیریت و صنایع

کتاب استراتژی های مدیریت دانش که توسط دکتر علی ربیعی و محمدمهدی پرهیزگار در دانشگاه پیام نور برای رشته مدیریت فناوری اطلاعات…