شبیه سازی تردد عابران پياده نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

پروژه مدلسازی و شبیه سازی تردد عابران پیاده در شهر تهران توسط معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران…