جزوه تحقیق در عملیات کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

جزوه تحقیق در عملیات مقطع کارشناسی ارشد که توسط امین نامجو تهیه شده است را در 6 فصل و 92 صفحه به…