کتاب برندسازی شهری کتاب های شهرسازی

کتاب برندسازی شهری در ایران (کارکرد، تجارب و فرآیند) که توسط اشرف رحیمیان و عباس منوریان تهیه و به صورت رایگان توسط…