جزوه بایوزوناسیون ومدل های بایواستراتیگرافی سایر رشته های علوم پایه

جزوه بایوزوناسیون و مدل های بایواستراتیگرافی توسط دکتر رحیم شعبانیان در دانشگاه پیام نور مرکز تبریز در سال 1390 تهیه شده است…