جزوه بازاریابی و مدیریت بازار مدیریت و حسابداری

چهار جزوه بازاریابی و مدیریت بازار دانشگاه پیام نور که براساس کتاب دکتر حسن الوداری تهیه شده‌اند را به صورت PDF از…