مدل های کاربردی در تحلیل مسائل شهری کتاب های شهرسازی

کتاب مدل های کاربردی در تحلیل مسائل شهری و منطقه ای نوشته نوربرت اپنهایم و ترجمه دکتر منوچهر طبیبیان از کتاب های…