پروژه ارزیابی امنیت استاتیکی پروژه مهندسی برق

پروژه ارزیابی امنیت استاتیکی سیستم قدرت به کمک SVM ( توسط علی محمد زارع و امید نصیری زیر نظر دکتر محمد محمدی…