کتاب امکان سنجی انتخاب مستقیم شهرداران توسط مردم در ایران کتاب های شهرسازی

در کتاب امکان سنجی انتخاب مستقیم شهرداران توسط مردم در ایران، روش انتخاب مستقیم شهردار در چند کشور آمریکا، کانادا، ایتالیا، آلمان، انگلیس…