برنامه ریزی مداخله در بافت های کهن شهری مقالات شهرسازی

این نوشتار، در پی ارائه روشی جهت مداخله در بافتهای کهن شهری است. بدین منظور از چهار گروه داده استفاده می شود:…