مسجد مدرسه صدر خواجو نقشه، طرح، پروژه معماری

پروژه مربوط به درس سبک شناسی معماری ایرانی ۱ که به نقد و بررسی مسجد مدرسه صدر خواجوی اصفهان می پردازه و…