تعمیر خرابی‌های ناشی از آبشستگی پل‌ها خلاصه کتاب، جزوه، مجله عمران

راهنمای پیشگیری و تعمیر خرابی‌های ناشی از آبشستگی در پل‌ها که توسط دکتر محرم دولتشاهی پیروز و مهندس سیدعباس کریمی تهیه شده…