هویت بخشی به بافت های مسکونی مقالات شهرسازی

نوشتار حاضر، کنکاشی است درباره هویت بخشی به بافت های مسکونی، لذا پس از تفحصی در ضرورت طرح مسئله هویت در این…