راهنمایی طراحی پارک مهندسی فضای سبز

برای بررسی نقش مردم در طراحی پارک ها بهترین منبع آیین نامه هایی است که توسط شهرداری ها و شوراهای شهر تهیه…