معیارهای انتخاب و ارزیابی مدیران مدیریت و حسابداری

یکی از آفات تمامی جوامع بشری را می‌توان به‌کارگیری افراد نالایق و نداشتن مهارت کافی در زمینه مورد نظر عنوان نمود. اگر…