همایش و آزمون و دانشگاه

کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر اولین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نو در مهندسی برق و…