کاربرد برنامه ریزی راهبردی در ایران مقالات شهرسازی

به دنبال تحولات وسیع و عمیق در حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه بشری در چند دهه اخیر و آغاز عصر…