ترمیم قدرت شبکه مقالات مهندسی برق

محاسبه میزان خازن های ترمیم قدرت در شبکه: محاسبه میزان خازن مورد نیاز جهت تغییر ضریب توان ازCos φ۱ به Cos φ۲…