طراحی ریبویلر با نرم افزار Kettle پروژه مهندسی شیمی

نرم افزار Kettle برای نشان دادن محاسبات و تجزیه و تحلیل طراحی مبدل های حرارتی از نوع reboilers ساخته شده است. کتلی نرم افزار کاربر پسندی است و می تواند به دانشجویان و رشته مهندسی شیمی و مهندسی مکانیک در مورد محاسبات مقدماتی و طراحی مبدل های حرارتی از نوع ریبویلر کمک کند، این نرم افزار توانایی محاسبه خواص فیزیکی بیش از ۱۴۵۰ مولفه به منظور برآورد هدایت گرمایی ، چگالی ، ظرفیت حرارتی و ویسکوزیته را دارا می باشد