کتاب تأسیسات حرارتی کتاب های مهندسی مکانیک

کتاب تأسیسات حرارتی نوشته اصغر قدیری مقدم و همکارانش در سال 1391 که از کتاب های آموزش فنی و حرفه ای می…