مستندنگاری پروژه اراضی عباس آباد نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

مستندنگاری پروژه اراضی عباس آباد با عنوان قطب فرهنگی پایتخت (مجموعه فرهنگی – گردشگری عباس آباد) از مجموعه مستندنگاری پروژه های شاخص…