مجله مدیریت شهری 2 خلاصه کتاب، جزوه، مجله شهرسازی

صاحب امتیاز: سازمان شهرداریهای کشور مدیر مسئول: محمد حسین مقیمی سردبیر: غلامرضا کاظمیان مدیر هماهنگی: علی صفوی ویراستار: حمید خادمی مدیر هنری:…