مدیریت شهری 15 و 16 خلاصه کتاب، جزوه، مجله شهرسازی

شماره های ۱۵ و ۱۶ مجله مدیریت شهری رو که در پاییز و زمستان ۸۲ به چاپ رسیده است رو می تونید…