مجسمه سه بعدی جنین زیست شناسی

یک شرکت ژاپنی، پروژه ای را معرفی کرده است که در آن، با تصویربرداری از بدن مادر و جنینی که در شکم…