کتاب دو زبانه مدیریت عمومی مدیریت و حسابداری

کتاب متون دو زبانه مدیریت عمومی که توسط دکتر ملیکا آرا تألیف و توسط دکتر مجید کوثری نظارت شده است را به…