جزوه مقدماتی داده کاوی و یادگیری ماشین مهندسی کامپیوتر

جزوه مقدماتی داده کاوی و یادگیری ماشین جهاد دانشگاهی صنعتی شریف که توسط دکتر مسعود کاویانی تدریس شده است و مهندس توکلی…