خیابان نیمروز زابل نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

نمونه پروژه مبانی و روشهای طراحی شهری تهیه شده توسط وحید ملیحی و دوستانش در دانشگاه زابل برای درس مبانی طرحی شهری…