کتاب مقررات استخدامی شهرداری کتاب های شهرسازی

کتاب مقررات استخدامی شهرداری با عنوان قوانین و مقررات اداری و استخدامی در شهرداری از سری منابع آموزشی شهرداری است که توسط…