مسابقات کمیکار مقالات مهندسی شیمی

امروزه در سراسر جهان کشور های صنعتی به دنبال رفع بزرگ ترین معذل صنعتی شدن یعنی آلودگی ناشی از کارخانجات و صنعت…