طرح چشم انداز بیست ساله کرج نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

طرح چشم انداز بیست ساله کرج و برنامه راهبردی – عملیاتی 5 ساله اول توسعه شهر کرج تحت عنوان کرج 1414 را…