طرح های ساختاری - راهبردی در نظام برنامه ریزی شهری ایران مقالات شهرسازی

این مقاله بخشی از رساله دکترای نگارنده در رشته شهرسازی، با عنوان امکان سنجی کاربرد طرح ساختاری – راهبردی در هدایت توسعه…